Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

XUÂN VÃN

Đào hoa đã kết quả đẫy cành
Vãn một chiều xuân những Yến Anh
Hè tới những mong toàn trái ngọt
Xin đừng đắng chát với chu
a chanh